http://nguoimientay.info/diendan/images/smilies/hot1.gifTIẾC PHẤN HOA
CHẲNG THỂ YÊU THÊM BỞI THIẾT THA
BÓNG HÌNH THU CỦ BUỔI CHIỀU TÀ
PHÒNG TRUNG ĐÈN SÁNG BÀY TÂM SỰ
NAY DÁNG HOA XƯA CÁCH BIỆT...