BAO LÂU RỒI ! BẠN CHƯA GẶP NGƯỜI ẤY... ?

Bao lâu rồi ! Bạn chưa gặp người ấy ?
Hay nhìn thấy... dù chỉ là lướt qua
Những kỷ niệm nơi ký ức đã xa
Giữa hai bạn ai là người cất giữ ?

Bao lâu...