ra là thế...vậy mà cứ tưởng bở..mấy thằng nhà mạng đâu có dễ xơi