mở mail bằng web an toàn không bác? có cho chrome nữa thì tốt.Đâu phải chỉ có gmail.máy,fone có khi cũng dính mal