Bạn vào link đó sau đó nhấn F12 --> Chuyển sang tab Network --> Nhấn F5 lại và để ý kết quả mã trả về là gì của cái file đầu tiên ấy. Bình thường phải trả về mã 200 nhé.