Đáp án môn tiếng Anh mã đề 318 đại học 2012:


http://diemthi.24h.com.vn/upload/dethi_dapan/de_thi_dhcd/2012/1341465089_Anh-ma-de-318.jpg