Mặc định các tài khoản Gmail, youtube, google plus đều đồng bộ bằng tài khoản Google và sử dụng tên khi bạn cài đặt trong Google account, tuy nhiên người dùng cũng có thể đổi tên hiển thị gmail để...