Đáp án môn tiếng Anh mã đề 859 đại học 2012

http://diemthi.24h.com.vn/upload/dethi_dapan/de_thi_dhcd/2012/1341465073_Anh-ma-de-859.jpg