Bạn xem chắc bị dính shell rồi, quét code xóa shell, đổi tên folder admin thành folder khác. Đặt mật khẩu 2 lớp :tuithan: