mình thấy học tiếng Anh cũng không quá khó nhưng do tâm lý lười học và ngại nên không ai chiujb học