Sự kiện Asus này thấy có vẻ làm lớn, khách tham dự đông.