Không thấy hình gì hết, không biết là cơm bò ra sao luôn