Bác quảng cáo đồ ăn chí ít cũng phải có hình với giá chứ