Đang có khuyến mãi nữa hả. Để E ra trải nghiệm máy được thì em hốt luôn.