Cần xin truyện xú kiếm khách. Ai coa cho e xin link nha m.n....Tkss