Mình cũng bị lỗi mà không xử lý được.
Bạn nào có Phần mềm tương tự không cho xin với.