Bác thớt có chỗ nào ăn tôm càng xanh không ? chia sẽ phát