Hiện tại mình đang nghiện cứu về đề tài"Lập kế hoạch phát triển đội tàu cho Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc đến năm 2020"mong các bạn, anh/chị, ai có những thông tin về đội tàu, thị trường khai...