Xin chào ad, mình tải công cụ ad giới thiệu về, nhưng file của mình là .PPT phần mềm không nhận chỉ nhận file .PPTX. Mình đổi đuôi .PPT thành .PPTX nhưng phần mềm báo: Can't remove password to...