Thế này thì cứu sao đây? :( http://i.imgur.com/cMA1HFr.jpghttp://i.imgur.com/9j7bSay.jpg