Oh, hay thì hay, nhung lm sao de? Tai? Dc nhạc đây! :-(