Mình cũng dùng cách 1 của bạn để giải bài này nhanh nhưng có cách giả khác rất nổi tiếng từ thiên tài Gauss
Tổng của 1 đến 100
1+2+3+4+......+97+98+99+100
Chia nó làm hai nhóm từ 1 đến 50 và...