Các mẫu thiết kế rất đẹp, nhưng với cá nhân tôi thì tôi thấy thiếu 1 bức khung ảnh treo tường hoặc tranh treo tường ở từng giải pháp.