3 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CÁC TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Sử dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường cgc, gg, ccc.
Sử dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông cc, góc nhọn- góc nhọn.
...