Thanks ad nhiều, phần mềm này dùng để xem video được khá nhiều định dạng file (mà gần như là đủ hết)