Tư duy. Đại làm thế nào vậy?
Có một con chó, bị trói( buộc, cột) bởi một chiếc thừng dài 9(m) vào một cái cọc. Đại đứng gần cái cọc cứ loáy ngoáy, con chó không thích, đuổi Đại cắn, Đại thấy chó...