:v bác post kiểu này chả khác gì ghi lên đây đù đú đú đú rồi hỏi bài hát nhé