Tìm chử cái còn thiếu trong hình sau :


Xem Đáp Án

Q
Ví Dụ :
6 + 4 + 4 = 14
N là chử cái thứ 14 trong bảng chử cái
4 + 1 + 7 = 12
L là 12
5 + 6 + 10 = 21
U là 21
14 + 2 + 1 = 17
Q là 17


Chọn hình bị mất trong 6 hình dưới


Xem Đáp Án

Hình D
Giải thích :
Các chấm đen đều tăng , nên hình D là hình hợp lý nhất

Câu 20:
Bạn phải đi dự sinh nhật của người thân và bạn có làm 1 ít bánh quy để chúc mừng , trên đường đi bạn phải đi qua 7 cái cầu . Mỗi lần qua cầu bạn phải nộp cho người giữ cầu 1/2 số bánh quy của bạn và người giữ cầu trả lại cho bạn 1 cái .
Vậy bạn cần phải đem theo bao nhiêu cái bánh , để khi đến được nhà người thân số bánh quy còn lại là 2 cái ???

Xem Đáp Án

đem theo 2 cái thôi , cần gì nhiều


Câu 21:
Có bao nhiêu hình tam giác trong hình dưới


Xem Đáp Án

có 40 hình tam giác
Câu 28:
Thực hiện phép tính sau :
Nếu (78)^9 = 6
(69)^4 = 11

Thì (89)^2 = ?

Xem Đáp Án

7 + 8 = 15 và 15 – 9 = 6
6 + 9 = 15 và 15 – 4 = 11
Khi đó , (89)^2 sẽ là:
8 + 9 = 17 và 17 – 2 = 15


Câu 29:
Điền số còn thiếu vào hình sau


Xem Đáp Án

60
Ví Dụ :
1 + 5 = 12
mỗi số nhân với 2
1*2 + 5*2 = 12
2 + 10 = 24
mỗi số nhân với 2
2*2 + 10*2 = 24
3 + 15 = 36
mỗi số nhân với 2
3*2 + 15*2 = 36
Nên 5 + 25 =?
=> 5*2 + 25*2 = 60

Câu 30:
Tìm số tiếp theo trong dãy số sau :
2 3/4 5/7 7/10 11/13 13/16 ?


Xem Đáp Án

17/19
Bởi vì
dãy số trên tương đương với : 2/1 3/4 5/7 7/10 11/13 13/16
Tử số là : 2-3-5-7-11-13-17
Mẫu số là : 1-4-7-10-13-16-19Câu 31:
Tìm số còn thiếu trong hình sau:


Xem Đáp Án

29
Bởi vì
26 = 7 * 5 – 3^2 các hình còn lại cũng như vậy
=> 9 * 5 – 4^2
= 45 – 16
= 29
Câu 32:
Tìm dãy số có 5 chử số khi biết :
-Tổng số thứ 5 và thứ 3 là 14
-Hiệu của số thứ 4 và số thứ 2 là 1
-Số thứ 1 thì bằng 2 lần số thứ 2 trừ đi 1
-Tổng của số thứ 2 và thứ 3 thì bằng 10
-Tổng 5 chử số thì bằng 30

Xem Đáp Án

74658

* 8 + 6 =14
* 5 – 4 = 1
* 7 = 2*4 – 1
* 4 + 6 = 10
* 7+4+6+5+8 = 30

Câu 33: Hãy sắp xếp 10 số từ 0 đến 9 trên 5 hàng và mỗi hàng chỉ có 4 số ( số có thể xếp tùy ý)

Xem Đáp Án

Bạn hãy vẽ 1 ngôi sao 5 cánh , mỗi điểm giao nhau sẽ là 1 số khi đó ta có 5 hàng và mỗi hàng có 4 số


Câu 34 : Tìm trọng lượng của mèo , chó và thỏ trong hình sauXem Đáp Án

Từ hình ảnh đầu tiên
Trọng lượng của Mèo + Trọng lượng của thỏ = 10 Kg (1)
Từ hình ảnh thứ hai
Trọng lượng của Chó + Trọng lượng của thỏ = 20 Kg (2)
Từ hình ảnh thứ ba
Trọng lượng của Mèo + Trọng lượng của chó = 24 Kg (3)
Cộng (1) , (2) , (3) ta được phương trình như sau :
Trọng lượng của Mèo + Trọng lượng của thỏ + Trọng lượng của Chó + Trọng lượng của thỏ +Trọng lượng của Mèo + Trọng lượng của chó = 10 kg + 20 kg + 24 Kg
<=> 2 ( Trọng lượng của Mèo) + 2 ( Trọng lượng của chó ) + 2 ( Trọng lượng của thỏ ) = 10 kg + 20 kg + 24 Kg
<=> 2 ( Trọng lượng của Cat + Trọng lượng của Chó + Trọng lượng của thỏ) = 54 Kg
=> Trọng lượng của mèo+ Trọng lượng của Chó + Trọng lượng của thỏ= 27 Kg