Bài tập 4: Thông tin về một sinh viên bao gồm: Mã sinh viên (chuỗi có tối đa 10 kí tự), Tên sinh viên (chuỗi có tối đa 30 kí tự), năm sinh (số nguyên), Điểm trung bình (số thực)
1. Hãy khai báo kiểu dữ liệu thích hợp để lưu trữ thông tin tối đa 100 sinh viên (1 điểm)
2. Viết hàm nhập vào thông tin n sinh viên bất kỳ với n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím. (2 điểm)
3. Hãy xuất ra thông tin các sinh viên từ 18 đến 25 tuổi. (2 điểm)
4. Xuất ra thông tin 3 sinh viên có điểm trung bình cao nhất theo thứ tự giảm dần của năm sinh