Bạn không biết giao tử là như thế nào, thế nào là giao tử đực và giao tử cái. Bài viết dưới đây nêu rõ khái niệm và cụ thể về giao tử đực và giao tử cái. Đồng thời bài viết còn so sánh sự giống và khác nhau giữa phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái.

So sánh phát sinh giao tử đực và giao tử cái

Giao tử chính là tinh trùng (ở nam) và trứng (ở nữ)

Các quá trình phát sinh giao tử:
Phát sinh giao tử đực:
trong quá trình phát sinh giao tử đực, các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào. Sự tạo tinh bắt đầu từ tinh bào bậc I. Tế bào này giảm phân, lần phân bào I tạo ra 2 tinh bào bậc II, lần phân bào II tạo ra 4 tế bào con, từ đó phát triển thành 4 tinh trùng.

So sánh phát sinh giao tử đực và giao tử cái

Quá trình phát sinh giao tử cái:
Trong quá tình phát sinh giao tử cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn nguyên bào. noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I. Tế bào này giảm phân, lần phân bào I tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc II. Lần phân bào II cũng tạo ra 1 tế bào kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng. Sau này chỉ có trứng thụ tinh với tinh trùng.

So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa suwjphats sinh giao tử đực và giao tử cái:
Giống:
- Các tế bào mầm thực hiện nguyên phân nhiều lần
- Đều chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).
- Đều có khả năng thụ tinh để tạo ra hợp tử
Khác nhau:
So sánh phát sinh giao tử đực và giao tử cái

Bài viết trên đây giới thiệu về giao tử và phát sinh giao tử trong giao tử. bài viết giới thiệu cụ thể và chính xác về giao tử. bài viết còn so sánh phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Hi vọng bài viết đã cung cấp những kiến thức đầy đủ và cần thiết về giao tử đực và giao tử cái.

Xem thêm: So sánh cơ vân và cơ tim giống nhau và khác nhau