Chao anh em!
Toi hien tai la cong chuc Nha nuoc nhung co nguy co den thang 9 nam 2017 toi phai nghi viec.
Vi vay toi muon chuyen sang nganh CNTT hinh thuc online tai FONIX.
Toi chi co chut it kinh nghiem trong nganh nay va dam me no.
Anh em nao co nhieu kinh nghiem ve nganh CNTT cung nhu danh gia loai hinh dao tao online noi chung va truong FONIXT noi rieng xin cho y kien.
Thanh that biet on cac ban!