Chào các bạn.
Mình có lên mạng và tìm tòi viết được 1 chương trình nhỏ gởi SMS từ cổng D-com 3G.
Nhưng mình mới code được gởi tin nhắn cho 1 người, chưa đạt được tiêu chí đề ra.
Mong các bạn giúp mình code gởi tin nhắn cho nhiều người ( 5 - 10 hoặc 20 ) và đặt delay (Sleep) giữa mỗi tin nhắn là 10s. Đây là code mình tìm trên NET và viết :

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Try
With SerialPort1
.PortName = ComboBox1.Text
.BaudRate = 115200
.Parity = Parity.None
.StopBits = StopBits.One
.DataBits = 8
.Handshake = Handshake.RequestToSend
.DtrEnable = True
.RtsEnable = True
.NewLine = vbCrLf
.Open()
End With
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Try
If SerialPort1.IsOpen Then
With SerialPort1
.Write("AT" & vbCrLf)
.Write("AT+CMGF=1" & vbCrLf)
.Write("AT+CMGS=" & Chr(34) & TextBox1.Text & Chr(34) & vbCrLf) <= textbox1 số ĐT người nhận
.Write(RichTextBox1.Text & Chr(26)) <= box ghi nội dung tin nhắn
MsgBox("Messge sent!")
End With
Else
MsgBox("Error on the port selected")
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
End Class

Do mình tự học và chưa tiếp xúc nhiều nên chưa viết được vòng lặp và đặt timer, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn,cảm ơn rất nhiều.