Họ: chữ cuối trong năm sinh của bạn
0.dẻo
1. vòng
2.ngã
3.ác
4.bộc
5.danh
6.tiu
7.rắc
9.phò

Tên đệm: là tháng sinh của bạn
1. tòi
2. chúi
3.hắt
4.bổ
5.dọc
6.en
7.khò
8.quai
9.sấp
10.gấp
11.teo
12.ương

Tên: chính là ngày sinh của bạn
1.tòe
2.ngược
3. hôi
4.quèo
5.dịch
6.hộc
7.vũng
8.diềm
9.quán
10.khễnh
11.hù
12.áng
13.kho
14.tái
15.tải
16.trôi
17.phòng
18.rò
19.bèo
20.giũ
21.kê
22.dèn
23.mùn
24.sùi
25.dong
26.phui
27.ộc
28.sèo
29.quặc
30.cua
31.giò
chúc mấy bạn có tên đẹp ( chắc hiếm lém kakaka)