Năm 2017, trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 5.000 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua phương thức là sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển.

Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.

Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn cho 11 ngành với các khối như : A00; A01; D01; D90; D96. Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ anh mã ngành 52220201 với số điểm là 25,75 điểm; điểm chuẩn thấp nhất là 21,5 điểm cho ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Các ngành tuyển sinh của trường năm 2017 điểm chuẩn khá cao, điểm chuẩn đều trên 21, 5 điểm, cao hơn
Đối với khối A00 và A01 thì điểm chuẩn cao nhất là 25,5 với các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh QT, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán.(Chỉ tiêu chung,điểm trúng tuyển chung), còn điểm chuẩn thấp nhất cho khối này là 21,5 điểm dành cho ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là 25,75 điểm của ngành Ngôn ngữ anh và điểm chuẩ thấp nhất cho khối này cũng giống với khối A00 và A01 là 21,5 điểm với ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Đối với khối D90 thì điểm chuẩn cao nhất cũng giống với khối A00 và A01 là 25,5 điểm với các ngành như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh QT, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán.(Chỉ tiêu chung,điểm trúng tuyển chung). Còn điểm chuẩn thấp nhất cho khối này là 22,75 điểm của Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thống kê kinh doanh.

Đối với khối D96 thì điểm chuẩn cao nhất là 25,75 điểm của ngành Ngôn ngữ anh và điểm chuẩn thấp nhất là 21, 5 điểm của Ngành Kinh tế - Chuyên ngành.

Một số ngành của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn cao như: Luật với 24 điểm; Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thương mại điện tử với 24,25 điểm; Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện với 23,75 điểm; Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng với 23,5 điểm; Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thống kê kinh doanh với 22,75 điểm;….

STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối ngành Điểm chuẩn
1 52NHOM1 Gồm các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh QT, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán.(Chỉ tiêu chung,điểm trúng tuyển chung) A00; A01; D01; D90 25.5
2 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D96 25.75
3 52380101 Luật A00; A01; D01; D96 24
4 52310101_01 Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng A00; A01; D01; D96 23.5
5 52310101_02 Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D96 21.5
6 52310101_03 Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D96 21.75
7 52340101_01 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D90 23.75
8 52340405_01 Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Toán tài chính A00; A01; D01; D90 23.25
9 52340405_02 Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D90 22.75
10 52340405_03 Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D01; D90 23.25
11 52340405_04 Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thương mại điện tử A00; A01; D01; D90 24.25


Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TPHCM 2017 - 2018 mới nhất