kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Hỏi Code để chạy lệnh CMD trong C#

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 392819
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  791
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: Hỏi Code để chạy lệnh CMD trong C#

  Nếu thích thì nén nó vào hàm, khi event click button chỉ cần gọi hàm ra dùng

  Mã:
  // khai bao lop thu vien
  using System.Diagnostics;
  
  
        // khoi tao tien trinh
        Process process = new Process();
  
  
        // thiet lap thong so tien trinh
        process.StartInfo.FileName = "cmd.exe"; // đường dẫn chương trình
        process.StartInfo.Arguments = "/k {duong dan file cmd/bat hoac lenh cmd}"; // tham so
        process.StartInfo.UseShellExecute = false; // tat giao dien
        process.StartInfo.CreateNoWindow = true; // tat tao cua so moi
        process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; // xuat du lieu tieu chuan
        process.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; // an cua so
  
  
        // chay tien trinh
        process.Start();
  
        // doc du lieu tra lai cua chuong trinh
        // Stream data = process.StandardOutput.BaseStream;

 3. Đã cảm ơn gunshot9x:

  Tiy