Tìm hiểu Phản ứng tráng gương của các hợp chất este, andehit fomic, glucozơ, saccarozo, ancol

Phản ứng tráng gương hay còn gọi là phản ứng tráng bạc là một trong nhứng phản ứng được dùng để nhận biết các chất như este, andehit, ank-1-in,.. Thuốc thử được dùng ở đây là dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3, viết gọn là AgNO3/NH3. Khi viết phương trình phản ứng, chúng ta sẽ viết là [Ag(NH*3)2]OH hoặc AgNO3 + NH3 + H2O. Chúng ta cùng tìm hiểu xem phản ứng tráng gương của este, andehit fomic, glucozo, saccarozo, ancol xảy ra như thế nào nhé.

Phản ứng tráng gương của este, andehit fomic, glucozơ, saccarozo, ancol
Thực hành phản ứng tráng gương trong phòng thí nghiệm- Este: Chỉ những este có công thức chung HCOOR (với R là các gôc Hidrocacbon) mới tham gia phản ứng tráng gương.
Phản ứng:
  • HCOOR + 2[Ag(NH*3)2]OH → NH4OCOOR + 2Ag + 3NH3 + H2O
HCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → NH4OCOOR + 2Ag + 2NH4NO3
- Andehit fomic: HCHO.
Đây là trường hợp đặc biệt của andehit vì andehit fomic có 2 nhóm –CHO nên phản ứng sẽ xảy ra như sau:
  • HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → HCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O
  • HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
Sau đó HCOONH4 tiếp tục phản ứng với AgNO3/NH3 giống như este.
  • HCOONH4 + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag + 3NH3 + H2O
  • HCOONH4 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3
Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ có phương trình chung:
  • HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 4Ag + 6NH3 + 2H2O
  • HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3
- Glucozo: CTPT là C6H12O6; CTCT là HOCH2[CHOH]4CHO ở dạng mạch thẳng.
HOCH2[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH = HOCH2[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O
HOCH2[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O = HOCH2[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
- Saccarozo: CTPT là C12H22O11, có CTCT dạng vòng, không tham gia phản ứng tráng gương.
Tuy nhiên, saccarozo là một đisaccarit nên khi đun nóng nó với axit vô cơ thì saccarozo bị thủy phân tạo thành glucozo và frutozo.
C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)
Sau đó glucozo sẽ tham gia phản ứng tráng gương.
- Ancol: CTCT có dạng RCH2OH (R là H hoặc các gốc Hidrocacbon)
Ancol không có nhóm –CHO nên không tham gia phản ứng tráng gương.
- Còn 1 điều cần lưu ý là ank-1-in cũng co phản ứng với AgNO3/NH3 nhưng đây không phải là phản ứng tráng gương mà đây chỉ là phản ứng thế H bằng ion kim loại Ag+.
Phản ứng:
R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg $ + NH4NO3
Kết tủa tạo thành có màu vàng.

Như vậy bây giờ các em đã hiểu thêm về phản ứng tráng gương, viết được phương trình phản ứng tráng gương của một số chất như este, andehit fomic, glucozo. Hy vọng sau bài viết này, các em có thể ứng dụng để giải nhanh các bài tập hay giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống. Chúc các em học tập đạt kết quả tốt nhất.

Xem thêm: Công thức của rượu gạo, etylic, đơn chức, metylic, benzylic