kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 310024
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  278

  Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án

  Hiện tại đơn có thể được xem là thì đơn giản và cơ bản nhất trong tiếng Anh. Đây là một cấu trúc dễ sử dụng và thuận tiện trong việc giao tiếp cũng như học tập hằng ngày. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những đặc trưng cơ bản và nắm vững cách sử dụng để không mắc phải những lỗi và nhầm lấn cơ bản. Ngoài cấu trúc và ý nghĩa của thì hiện tại đơn mà chúng ta nên nhớ kĩ, chúng ta cần làm thêm các bài tập và ứng dụng nó vào văn viết cũng như văn nói để thật sự hiểu rõ cách sử dụng thì hiện tại đơn các bạn nhé.

  Bài viết 1. Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án: Nguyên tắc thêm s hoặc es vào sau động từ, chia động từ to be và thể phủ nhận:
  Chia đúng động từ trong ngoặc đơn ở thì hiện tại đơn:
  1. She …. (go) to school every day by bus.
  2. Mai’s favorite books … (to be) Conan and Doraemon.
  3. He usually ….. (watch) movies on TV at 8 o’clock.
  4. She … (love) to … (walk) her dog around the park.
  5. Virus … (cause) a lot of diseases in both children and adults.
  6. Trang’s mother always … (kiss) her after she … (come) home from work.
  7. Minh …. (not/like) to drink orange juice in the morning.
  8. Nhung and her sister always … (fight) for food because they … (not/want) to share theirs.
  9. Tom … (work) as a chef at a big restaurant, and he … (to be) one of the best chefs there.
  10. Nhi’s father usually … (drive) her to school while her older brother … (choose) to … (go) to school by bus.
  11. Madonna …(to be) a famous singer because she …(sing) and … (dance) very well.
  12. Nam … (like) to … (listen) to Rock music, but his sister … (not/to be) interested in it.
  13. People usually … (go) to the beach in the summer because the weather … (to be) very hot.
  14. A close friend of Kim often … (visit) her so they can … (play) together.
  15. He … (pause) the movie every time he … (want) to read the subtitle clearly.

  Bài viết 2. Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án: Trạng từ đi kèm và thể nghi vấn:
  Điền trạng từ thích hợp vào chỗ trống:
  1. The sun … rises from the East.
  2. Students have two days off on …. weekend.
  3. Mai is allergic to peanut, so she … eats it.
  4. We … drink fruit juice so we can have plenty of vitamins.
  5. I … go swimming when I have free time.

  Chuyển các câu sau sang thể nghi vấn:
  1. She is a good student.
  2. Jimmy and his friends love to go to music festivals.
  3. His family always visits his grandmother every weekend.
  4. My teacher loves her students very much.
  5. My sister and I do our homework every day.

  Chia động từ ở thì hiện tại đơn và sắp xếp thứ tự các từ sao cho hợp lý.
  1. Like/cinema/to/to/she/go/the.
  2. Mary/have/do/computer/a?
  3. Milk/to/Minh/like/do/drink?
  4. Day/vegetable/Rose/eat/every.
  5. Usually/books/time/her/she/read/in/free.

  Đáp án:
  Bài viết 1.
  Chia đúng động từ trong ngoặc đơn ở thì hiện tại đơn:
  1. She goes (go) to school every day by bus.
  2. Mai’s favorite books are (to be) Conan and Doraemon.
  3. He usually watches (watch) movies on TV at 8 o’clock.
  4. She loves (love) to walk (walk) her dog around the park.
  5. Virus causes (cause) a lot of diseases in both children and adults.
  6. Trang’s mother always kisses (kiss) her after she comes (come) home from work.
  7. Minh does not like / doesn’t like (not/like) to drink orange juice in the morning.
  8. Nhung and her sister always fight (fight) for food because they do not want / don’t want (not/want) to share theirs.
  9. Tom work (work) as a chef at a big restaurant, and he is (to be) one of the best chefs there.
  10. Nhi’s father usually drives (drive) her to school while her older brother chooses (choose) to go (go) to school by bus.
  11. Madonna is (to be) a famous singer because she sings (sing) and dances (dance) very well.
  12. Nam likes (like) to listen (listen) to Rock music, but his sister is not / isn’t (not/to be) interested in it.
  13. People usually go (go) to the beach in the summer because the weather is (to be) very hot.
  14. A close friend of Kim often visits (visit) her so they can play (play) together.
  15. He pauses (pause) the movie every time he want (want) to read the subtitle clearly.

  Bài viết 2:
  Điền vào chỗ trống:
  1. The sun always rises from the East.
  2. Students have two days off on every weekend.
  3. Mai is allergic to peanut, so she never eats it.
  4. We usually / often drink fruit juice so we can have plenty of vitamins.
  5. I usually / often go swimming when I have free time.

  Chuyến các câu sau sang thể nghi vấn:
  1. Is she a good student?
  2. Do Jimmy and his friends love to go to music festivals?
  3. Does his family visit his grandmother every weekend?
  4. Does your teacher love her students?
  5. Do you and your sister do homework every day?
  6.
  Chia động từ ở thì hiện tại đơn và sắp xếp thứ tự các từ sao cho hợp lý.
  1. She likes to go to the cinema.
  2. Does Mary have a computer?
  3. Does Minh like to drink milk?
  4. Rose eats vegetable every day.
  5. She usually reads books in her free time.
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 432946
  Bài gửi
  14

  Reply: Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án

  Dịch nghĩa lúc giải bài tập luôn đi bạn

Nhãn