Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 41 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc và tính chất của khối khí này
Nước ta hằng năm chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhiều loại gió, những loại gió này gây nên những tác động đến khí hậu nước ta. Nước ta chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các loại gió như: gió tín phong, gió mùa,… mỗi loại gió thổi vào mỗi mùa khác nhau, có những hướng gió khác nhau, có những tác động khác nhau đến nước ta. Chúng ta cùng đi tìm các loại gió có ảnh huonrg như thế nao đến khí hậu nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 41 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc và tính chất của khối khí này.

Câu hỏi giữa bài bài 9 trang 41 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc là: khối khí lạnh cực lục địa từ trung tâm cao áp Xibia ở vĩ độ 50oB.
Tính chất của khối khí này là: gây ra gió mạnh, trời trở rét và thời tiết xấu
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy cho biết các trung tâm cao áp hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam