Hướng dẫn trả lời câu 3 bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn?
Nước ta là một nước nông nghiệp, sự phát triển của nông nghiệp rất quan trọng đối với nước ta, do nước ta có nhiều điều kiện để phát triển nông nghiêp thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp ngày càng đa dạng và phát triển hơn, chính vì thế việc tổ chức lanh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế- xã hội nông thôn là một điều kiện hợp lí. Chúng ta cùng đi tìm hiêu việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn?

Câu hỏi 3 bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn vì:
  • Tạo điều kiện thuận lợi để khai thác và phát triển hợp lí tiềm năng của từng vùng, tăng cường chuyên môn hóa sản xuất để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa.
  • Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội của từng lãnh thổ nông nghiệp:
+ Giam chi phí vận chuyển nguyên liệu từ nơi sản xuất đến nhà máy
+ Tạo việc làm cho người dân tại lãnh thổ nông nghiệp
+ Nâng cao chất lượng nguyên liệu
Xem thêm: Địa lí 12: Do có các điểu kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng