Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 125 sgk Địa Lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức công nghiệp nước ta là có yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong có các yếu tố là vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên. Điều kiện kinh tế- xã hội,… Yếu tố bên ngoài gồm có yếu tố thị trường và yếu tố hợp tác quốc tế. mỗi yếu tố có một đặc trưng và đặc điểm riêng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 125 sgk Địa Lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Câu hỏi giữa bài bài 28 trang 125 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức
Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp là:
Yếu tố bên trong:
  • Vị trí địa lí: vị trí địa lí có ảnh hưởng quan trọng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp, vị trí địa lí gần nguồn nguyên liệu sẽ dễ dàng vận chuyển nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí để phát triển công nghiệp.
  • Tài nguyên thiên nhiên:
+ Khoáng Sản: các mỏ khoáng sản gần, có nhiều nguồn năng lượng là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp.
+ Nguồn nước: là nguyên liệu chủ yếu để phát triển công nghiệp, chủ yếu là công nghiệp nặng.
+ Các nguồn tài nguyên khác như biển, sinh vật, đất,…. Những yếu tố này cũng có đóng góp quan trọng đến phát triển công nghiệp.
  • Điều kiện kinh tế- xã hội:
+ Dân cư và lao động là nguồn lực chủ yếu để khai thác nguyên liệu để phát triển công nghiệp.
+ Trung tâm kinh tế, mạng lưới đô thị: nơi tập trung nhiều nguồn lao động, nơi có cơ sở hạ tầng phát triển và có nền kinh tế phát triển.
+ Điều kiện khác như vốn, nguyên liệu,…
Yếu tố bên ngoài:
  • Thị trường: thị trường là nơi có vai trò hết sức quan trọng, là thị trường tiêu thụ trộng lớn và có động lực phát triển kinh tế.
  • Hợp tác quốc tế:
+ Vốn: gồm các nguồn vốn ODA, FDI, FBI
+ Công nghệ: trình độ công nghệ phát triển la một yếu tố quan trọng
+ Tổ chức quản lí: yếu tố quan trọng trong phát triển nông nghiệp.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp