Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005.
Ngành thương mại nước ta có nhiều sự chuyển biến mạnh mẽ, từ xuất khẩu đến nhập khẩu đều có sự chuyển biến. sự thay đổi được thể hiện qua sự thay đổi qua giá trị xuất, nhập khẩu nước ta. Thị trường buôn bán của nước ta ngày càng được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa. Hiện nay nước ta đã có sự giao lưu thương mại với 200 quốc gia trên thế giới. sự giao lưu này thể hiện sự phát triển về thương mại của Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. chúng ta cùng đi tìm hiểu tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005.

Câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12:  Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005
Nhận xét tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005:
  • Giá trị xuất khẩu tăng liên tục, từ 2,4 tỉ USD năm 1990 lên gần 32,4 tỉ USD năm 2005.
  • Các mặt hàng xuất khẩu: sản phẩm công nghiệp nặng, nông sản, khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ,…
  • Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng.
Giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005:
  • Là sự chuyển biến mạnh mẽ, có nguồn lao động dồi dào, phát triển các ngành thế mạnh: công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, khoáng sản, hàng nông – lâm – thủy sản.
  • Sự thay đổi về cơ chế quản lí của nhà nước
  • Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập của nước ta với các nước trên thế giới.
Xem thêm: Địa lí 12: Quan sát hình 31.3 (SGK), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta