Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng.
Từ năm 1995 đến năm 2005 thì vùng đồng bằng sông Hồng có những tỉ trọng về dân số và sản lượng lương thực thay đổi đáng kể. những thay đổi đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như xã hội của cra vùng. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự suy giảm lương thực thực phẩm của cả vùng là do dân số tăng nhanh không đáp ứng đủ lượng lương thực thực phẩm và do thiên tai, lũ lụt, hạn hán. chúng ta cùng đi tìm hiểu về quan hệ giữa dân số và việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng.

Câu hỏi 3 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số
Xử lí số liệu:
Các chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước
1995 2005 1995 2005
Dân số 100 111,7 100 115,4
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 100 109,3 100 1114,5
Sản lượng lương cây có hạt 100 122,1 100 151,6
Bình quân lương thực có hạt 100 109,4 100 131,4

Phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng:
Phân tích:
  • Đồng bằng sông Hồng có chỉ số dân số, diện tích deo trồng cây lương thực có hạt, sản lượng cây có hạt và bình quân lương thực có hạt thấp hơn cả nước.
  • Chỉ số lượng lương thực có hạt tăng nhanh từ năm 1995 đến 2005.
Giải thích:
  • Dân số là tác nhân quan trọng đến sản lượng lương thực của vùng đồng bằng sông Hồng.
  • Các ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt cũng ảnh hưởng đến lương thực thực phẩm.
Xem thêm: Địa lí 12ựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết