kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bài tập Pascal: Kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba cạnh của tam giác,nếu đúng tính chu vi và diện tích

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 422306
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  539

  Bài tập Pascal: Kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba cạnh của tam giác,nếu đúng tính chu vi và diện tích

  Đề Bài : Viết chương trình nhập ba số dương bất kỳ, kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba cạnh của tam giác không? Nếu phải thì tính chu vi và diện tích của tam giác đó.

  Kiểm tra ba số vừa nhập có phải là cạnh của tam giác hay không, so sánh lần lượt (a+b)>c và(b+c)>a và(c+a)>a nếu đụng thì ba số a, b, c là ba cạnh của một tam giác ngược lại ba số a, b, c không phải ba cạnh của một tam giác.

  Bài giải :

  Mã:
   
  Program Kiem_tra_tam_giac;
  Uses crt;
  Var a,b,c,cv,s,p: real;
  BEGIN
  Clrscr;
  Writeln(‘nhap so thu nhat’); readln(a);
  Writeln(‘nhap so thu hai’); readln(b);
  Writeln(‘nhap so thu ba’); readln(c);
  If(a+b>c) And(a+c>b) And(b+c>a) then
  Begin
  Cv:=a+b+c; p:=c/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Writeln(‘ba so vua nhap la ba canh cua tam giac’);
  Writeln(‘ chu vi cua tam gia la’, cv: 4: 2, ‘ dien tich cua tam giac la’, s:6:2);
  End
  Else Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac');
  Readln;
  End.
  Hướng dẫn chi tiết :

  Đầu tiên, chúng ta cần khai báo các thông tin cơ bản và yêu cầu nhập 3 số cần kiểm tra. Đặt các biến này lần lượt là a, b, c tương ứng với 3 số, cv và s là chu vi và diện tích nếu 3 số là 3 cạnh của tam giác :

  Mã:
  Program Kiem_tra_tam_giac; {Tên chương trình}
  Uses crt;
  Var a,b,c,cv,s,p: real; {Khai báo các biến }
  BEGIN
  Clrscr;
  {Nhập các giá trị a,b,c để kiểm tra}
  Writeln(‘nhap so thu nhat’); readln(a);
  Writeln(‘nhap so thu hai’); readln(b);
  Writeln(‘nhap so thu ba’); readln(c);
  If(a+b>c) And(a+c>b) And(b+c>a) then
  Sử dụng if else kiểm tra điều kiện (a+b)>c và(b+c)>a và(c+a)>a, nếu đúng thì dùng toán tử để thực hiện tính chu vi và diện tích của tam giác với 3 cạnh đó. Xong in kết quả phép tính ra màn hình :

  Mã:
  Begin
  {Tính chu vi và diện tích và in kết quả ra màn hình }
  Cv:=a+b+c; p:=c/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Writeln(‘ba so vua nhap la ba canh cua tam giac’);
  Writeln(‘ chu vi cua tam gia la’, cv: 4: 2, ‘ dien tich cua tam giac la’, s:6:2);
  End
  Ngược lại, không phải là 3 cạnh của 1 tam giác thì sử dụng else để in ra thông báo. Cơ cấu chi đơn giản như vậy thôi :

  Mã:
  Else Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac');
  Readln;
  End.
  Cách 2 :

  Thật ra cũng không phải là cách khác, mà chỉ là mở rộng ra xét cả trường hợp tam giác cân hay đều thôi. Còn lại vẫn tương tự như bên trên.

  Mã:
  uses crt; 
  var a,b,c: real;
  begin
   clrscr; 
   write('Nhap 3 so a, b, c: ');readln(a,b,c);
   if (a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a) then
   begin
  Begin
  Cv:=a+b+c; p:=c/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Writeln(‘ba so vua nhap la ba canh cua tam giac’);
  Writeln(‘ chu vi cua tam gia la’, cv: 4: 2, ‘ dien tich cua tam giac la’, s:6:2);
  End
  
   if (a=b)or(b=c)or(a=c) then
   begin
    if(a=b)and(b=c) then
    write(' deu')
    else
    write(' can');
   end;
   if (a*a=b*b+c*c)or(b*b=a*a+c*c)or(c*c=a*a+b*b) then
    write(' vuong');
   end
   else
   write('3 canh vua nhap ko phai la tam giac');
   readln;
  end.

  Chúc các bạn thành công !
  Don't be afraid to make mistake
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Reply: Bài tập Pascal: Kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba cạnh của tam giác,nếu đúng tính chu vi và di

  mong bác ra version c++

Nhãn