Đề bài : Viết chương trình nhập độ cao h so với mặt đất của một vật rơi tại nơi có gia tốc g. Tính và hiển thị vận tốc của vật tại mặt đất.

Chúng ta sẽ tạo ra một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào chiều cao h và gia tốc g, sau khi có được 2 giá trị này rồi. Chương trình sẽ thực hiện tính vận tốc rơi theo công thức mà ta đã thiết lập sẵn trong cấu trúc chương trình và in ra kết quả tại màn hình của chương trình.

Bài giải :
Mã:
program Tinh_van_toc;
uses crt;
var h, v,g: real;
BEGIN
Clrscr;
Writeln(‘nhap do cao cua vat’); readln(h);
Writeln(‘nhap gia toc’); readln(g);
V:=sqrt(2*g*h);
Writeln(‘van toc tai mat dat la’, v: 6: 2);
Readln
END.
Hướng dẫn chi tiết :
Đầu tiên, chắc chắn rồi – khai báo thông tin cơ bả và tạo ra các biến cần có của phép tính vận tốc, ta có :
  • v : vận tốc tại mặt đất
  • h : độ cao từ điểm rơi tới mặt đất
  • g : gia tốc rơi của vật
Mã:
Program Tinh_van_toc; (*Ten chuong trinh*)
Uses crt; 
Var v, h, g: real; {khai bao cac bien can co}
Để tính vận tốc khi có độ cao h và gia tốc g, ta áp dụng ct : V = √2.g.h . Cách biểu diễn căn trong pascal : V =sqrt(2*g*h); . Nhưng trước tiến bạn cần yêu cầu người dùng nhập vào 2 giá trị là g và h đã :
Mã:
BEGIN
Clrscr;
Writeln(‘nhap do cao cua vat’); readln(h);
Writeln(‘nhap gia toc’); readln(g);
V:=sqrt(2*g*h);
Writeln(‘van toc tai mat dat la’, v: 6: 2);
Readln
END.
Sau khi thực hiện xong phép tính, chương trình sẽ in kết quả ra màn hình. Đơn giản vậy thôi.

Chúc các bạn học tốt !