Đề bài : Viết chương trình tính n giai thừa ( n! )
Để tính được, bạn cần nhớ công thức đã, theo định nghĩa giai thừa ta có :
  • 0! = 1
  • n! = 1.2.3…n
Từ công thức. ta thấy với n = 0 thì dễ rồi, nếu n > 0 thì nó là tích các số từ 1 đến n. Vì thế chúng ta có thể dễ dàng dùng vòng lặp for để tính. chương trình hoàn chỉnh như sau :
Mã:
Program TINH_N_GIAI_THUA;
Uses crt;
Var i,n,gt: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TINH N GIAI THUA: ');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap n ='); readln(n); gt:=1;
For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, '!= ',gt);
Readln;
End
Chúc các bạn học tốt !