Hello, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series bài tập Pascal nhé !. Bài tập hôm nay sẽ là : Tính x^y – với x và y là các số thực.
Bài giải :
Mã:
Program X_LUYTHUA_Y;
Uses crt;
Var lt, x,y,z: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TINH X LUY THUA Y: ’);
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap y = '); readln(y);
If x>=0 then
Begin
z:=exp(y*ln(x));
Writeln('x ^ y = ',z: 4: 2);
End
Else
Writeln('Khong tinh duoc do x la so am');
Readln;
End.
Hướng dẫn chi tiết :
Không dài dòng nữa, bắt đầu luôn nào. Phần mở đầu chương trình tất nhiên không thể thiếu rồi. Tên chương trình mình sẽ đặt là : X_LUYTHUA_Y và các biến là : x,y,lt với kiểu real
Mã:
Program X_LUYTHUA_Y;
Uses crt;
Var lt, x,y,z: real;
Phần chính, để tính lũy thừa thì đầu tiên cần yêu cầu người dùng nhập số cần tính vào. Sau đó kiểm tra liệu x > hoặc =0, nếu đúng thì bắt đầu thực hiện tính. Trường hợp này mình sẽ sử dụng hàm exp để tính. Còn nếu điều kiện trên sai thì in ra màn hình thông báo x là số âm.
Mã:
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TINH X LUY THUA Y: ’);
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap y = '); readln(y);
If x>=0 then
Begin
z:=exp(y*ln(x));
Writeln('x ^ y = ',z: 4: 2);
End
Else
Writeln('Khong tinh duoc do x la so am');
Readln;
End.
Như vậy là xong rồi đó
Chúc các bạn học tốt !