Tham chiếu chéo VLOOKUP trong Excel 2010 - Cross Referencing in Excel 2010

Đối tượng đồ họa trong MS Excel

Khi bạn có thông tin trải rộng trên một số bảng tính khác nhau, việc mang tất cả các bộ dữ liệu khác nhau này vào một danh sách hoặc bảng có ý nghĩa có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Đây là nơi mà chức năng Vlookup đi vào hoạt động.

VLOOKUP

VlookUp tìm kiếm một giá trị theo chiều dọc xuống cho bảng tra cứu. VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, Range_lookup) có 4 tham số như dưới đây.
  • lookup_value - Đây là đầu vào của người dùng. Là giá trị mà hàm sử dụng để tìm kiếm.
  • Table_array - Đây là khu vực của các ô trong đó bảng được đặt. Điều này bao gồm không chỉ cột được tìm kiếm trên, mà cả các cột dữ liệu mà bạn sẽ nhận được các giá trị mà bạn cần.
  • Col_index_num - Đây là cột dữ liệu chứa câu trả lời mà bạn muốn.
  • Range_lookup - Đó là giá trị TRUE hoặc FALSE. Khi được đặt thành TRUE, chức năng tra cứu sẽ cho kết quả khớp gần nhất với lookup_value mà không đi qua lookup_value. Khi được đặt thành FALSE, phải tìm thấy kết quả khớp chính xác với lookup_value hoặc hàm sẽ trả về #N/A. Lưu ý, điều này đòi hỏi cột chứa lookup_value phải được định dạng theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ về VLOOKUP

Hãy xem xét một ví dụ rất đơn giản về hai bảng tính tham chiếu chéo. Mỗi bảng tính chứa thông tin về cùng một nhóm người. Bảng tính đầu tiên có ngày sinh của họ và bảng thứ hai hiển thị màu sắc yêu thích của họ. Làm thế nào để chúng tôi xây dựng một danh sách hiển thị tên người, ngày sinh và màu sắc yêu thích của họ? VLOOOKUP sẽ giúp trong trường hợp này. Trước hết, chúng ta hãy xem dữ liệu trong cả hai tờ.

Đây là dữ liệu trong Sheet đầu tiên

Tham chiếu chéo VLOOKUP trong Excel 2010 - Cross Referencing in Excel 2010

Đây là dữ liệu trong Sheet thứ hai

Tham chiếu chéo VLOOKUP trong Excel 2010 - Cross Referencing in Excel 2010


Bây giờ để tìm màu yêu thích tương ứng cho người đó từ một trang tính khác, chúng tôi cần phải xem dữ liệu. Đối số đầu tiên cho VLOOKUP là giá trị tra cứu (trong trường hợp này là tên người). Đối số thứ hai là mảng bảng, là bảng trong bảng thứ hai từ B2 đến C11. Đối số thứ ba cho VLOOKUP là cột chỉ số num, đây là câu trả lời chúng tôi đang tìm kiếm. Trong trường hợp này, nó là 2 số cột màu là 2. Đối số thứ tư là True trả lại một phần khớp hoặc trả về kết quả khớp chính xác. Sau khi áp dụng công thức VLOOKUP, nó sẽ tính toán màu sắc và kết quả được hiển thị như bên dưới.

Tham chiếu chéo VLOOKUP trong Excel 2010 - Cross Referencing in Excel 2010

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, kết quả của VLOOKUP đã tìm kiếm màu trong bảng bảng thứ hai. Nó đã trả về #N/A trong trường hợp không tìm thấy kết quả khớp. Trong trường hợp này, dữ liệu của Andy không có trong tờ thứ hai nên nó trả về #N/A.