Hướng dẫn sử dụng Bảng Pivot trong Excel 2010, các tính năng cấu trúc nâng cao trong excel 2010

Bảng Pivot

Bảng xoay vòng về cơ bản là một báo cáo tóm tắt động được tạo từ cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu có thể nằm trong một bảng tính (dưới dạng bảng) hoặc trong tệp dữ liệu ngoài. Bảng xoay có thể giúp chuyển đổi các hàng và cột số vô tận thành một bản trình bày có ý nghĩa của dữ liệu. Bảng Pivot là công cụ rất mạnh để phân tích dữ liệu. Các bảng Pivot có sẵn trong tab Insert -> menu thả xuống PivotTable -> Pivot Table.

Ví dụ bảng Pivot

Bây giờ, chúng ta hãy xem bảng Pivot với sự trợ giúp của ví dụ. Giả sử bạn có dữ liệu lớn về cử tri và bạn muốn xem dữ liệu tóm tắt về Thông tin cử tri mỗi bên, thì bạn có thể sử dụng bảng Pivot cho nó. Chọn tab Insert -> Pivot Table để chèn bảng trụ. MS Excel chọn dữ liệu của bảng. Bạn có thể chọn vị trí bảng trụ là trang hiện có hoặc trang mới.

Hướng dẫn sử dụng Bảng Pivot trong Excel 2010

Điều này sẽ tạo ra bảng bảng Pivot như dưới đây. Bạn có nhiều tùy chọn có sẵn trong khung bảng Pivot. Bạn có thể chọn các trường cho bảng trụ được tạo.

Hướng dẫn sử dụng Bảng Pivot trong Excel 2010

  • Nhãn cột - Một trường có hướng cột trong bảng trụ. Mỗi mục trong lĩnh vực chiếm một cột.
  • Bộ lọc báo cáo - Bạn có thể đặt bộ lọc cho báo cáo theo năm, sau đó dữ liệu sẽ được lọc theo năm.
  • Nhãn hàng - Trường có hướng hàng trong bảng trụ. Mỗi mục trong lĩnh vực chiếm một hàng.
  • Vùng giá trị - Các ô trong bảng xoay có chứa dữ liệu tóm tắt. Excel cung cấp một số cách để tóm tắt dữ liệu (tổng, trung bình, đếm, v.v.).

Sau khi đưa các trường đầu vào vào bảng trụ, nó tạo bảng xoay với dữ liệu như bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng Bảng Pivot trong Excel 2010