Bài tập : Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a, b bất kỳ, hiển thị ước chung lớn nhất của hai số và bội chung nhỏ nhất của hai số đó
Bài giải :
Mã:
Program UC_BC;
Uses crt;
Var a, b, uc, bc: integer;
BEGIN
Clrscr;
Writeln(‘nhap so thu nhat ’); readln(a);
Writeln(‘nhap so thu hai ’); readln(b);
While (a<>b) do
Begin
If a>b then a:=a-b else b:=b-a;
End;
uc:=a; bc:=(a*b)/uc;
Writeln(‘uoc chung lon nhat cua ‘,a,’ va ’,b,’ la ‘,uc);
Writeln(‘boi chung nho nhat cua ‘,a,’va ’,b,’ la ‘,bc);
Readln
END.
Chi tiết :
Đầu tiên lấy các biến gồm : a, b, uc, bc kiểu integer. Sau đó yêu cầu người dùng nhập vào giá trị a và b còn giá trị uc và bc là thứ cần tìm.
Phần chính, thực hiện tính UC và BC. Ta có đoạn code tính UC và BC dưới đây, So sánh nếu a lớn hơn b thì mới thực hiện tính, sau đó in ra màn hình
Mã:
While (a<>b) do
Begin
If a>b then a:=a-b else b:=b-a;
End;
uc:=a; bc:=(a*b)/uc;
Nhìn đoạn mã trên thì bạn cũng đã hiểu cách tính rồi đúng không !. Chúc các bạn thành công !