Bài tập : Lậpchương trình tính tổng A= 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
Vớin là số tự nhiên được nhập từ bàn phím
Bài giải :
Mã:
Program tinhtong; 
Uses Crt; 
Var i, n: Integer;tong: Real; 
BEGIN 
Clrscr; 
Write (' Cho so tunhien n: '); 
Readln (n); 
tong:=0; 
i:=1; 
While i <= n 
Do 
Begin 
tong:=tong + 1/i;
 i:=i + 1;
 End; 
Writeln (' Tong cantim la: ', tong: 8: 2 ); 
Readln; 
END.
Hướng dẫn :


Các bạn khai báo biến tong bằng0 và i là kiểu số thực. Sau đó cho vòng lặp chạy từ1 đến n. Mỗi vòng lặp thì thực hiện tong=tong+ 1/i và tăng i lên1 đơn vị. Và chỉ cần in ra tong làxong.


Mã:
tong:=0; i:=1; // khai báo biến tong=0, i là kiểu số thực
While i <= n // vong lặp bắtđấu chạy từ I (1) đến n
Do 
Begin 
tong:=tong + 1/i; //
i:=i + 1;  // Tăng i lên 1 đơn v
End; 
Writeln (' Tong can tim la: ', tong:8: 2 ); // In kết quả ra màn hình
Vậy là hoàn thành rồi đó !